MP900362858

TOB 4/2016

 

Úvodník

Významné výročí Ing. Petra Morávka

Zdeněk Zikán, ATREA, Jablonec nad Nisou

 

Navrhování, teorie, průzkumy

Vliv mimořádně rychlé změny teploty venkovního vzduchu na vnitřní povrchovou teplotu vnějších konstrukcí budov v zimním období

Jaroslav Řehánek, Centrum stavebního inženýrství, Praha
V příspěvku se analyzuje vliv mimořádně rychlé změny teploty venkovního vzduchu na teplotu na vnitřním povrchu vnějších konstrukcí budov v zimě. Vyplývá z ní, že rozhodující vliv má přitom ukazatel tepelné akumulace konstrukcí.

 

Vliv lokálních tepelných mostů na tepelné chování lehkých obvodových plášťů

Roman Jirák, Petr Jaroš, DECOEN znalecký ústav, Jindřichův Hradec
Výpočty součinitelů prostupu tepla Ucw lehkých obvodových plášťů patří mezi složitější tepelnětechnické výpočty konstrukcí ve stavebnictví. Vzhledem k trendu stále se zvětšujících prosklených ploch na obálce budovy mají lehké obvodové pláště výrazný vliv na tepelné chování budov, a v neposlední řadě také na splňování požadavků na energetickou náročnost budov zaváděných předpisem č.406/2000 Sb., Zákonem o hospodaření s energií, a jeho prováděcí vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Toto jsou důvody, proč je nutné výpočtům jejich tepelněizolačních vlastností věnovat zvýšenou pozornost. Předkládaný článek se věnuje míře vlivu různých druhů lokálních systematicky se opakujících bodových tepelných mostů na výslednou hodnotu součinitele prostupu tepla Ucw lehkého obvodového pláště.

 

Způsoby stanovení tepelněizolačních vlastností konstrukcí s reflexní izolací a možnosti využití výsledků ve stavební praxi

Jiří Kalánek, Milan Ostrý, Libor Šteffek, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Článek popisuje výpočtové a experimentální postupy stanovení tepelněizolačních vlastností souvrství reflexní izolace a přilehlé vzduchové vrstvy. Při kombinaci povrchu s nízkou emisivitou se vzduchem má na přenos tepla výrazný podíl složka sálání. Ta je ovlivněna mj. absolutní teplotou a teplotním rozdílem napříč vzduchové vrstvy.
Bylo provedeno několik měření a výpočtů za určitých okrajových podmínek. Tyto výsledky byly implementovány do reálné skladby, která svým uspořádáním a vlastnostmi odpovídá konstrukci stěny nízkoenergetické stavby. Získané tepelné vlastnosti byly výchozím bodem pro sledování vlivu okrajových podmínek na tepelněizolační vlastnosti konstrukce. Lehké konstrukce, u kterých se reflexní izolace nejčastěji aplikují, mají však výrazně nižší tepelněakumulační vlastnosti, což se obvykle řeší buď přidáním hmotných konstrukcí na straně interiéru, nebo přímo návrhem vnitřních tepelněakumulačních stěn. U lehkých konstrukcí právě ve spojení s reflexní izolací je však možno aplikovat i na straně interiéru tepelněakumulační vrstvu s integrovanými materiály se změnou skupenství (PCMs – Phase Change Materials).

 

Provádění a jakost staveb, provoz budov

Plošné dutiny horizontální a vertikální – možná úprava ke snížení vlhkosti zdiva

Michael Balík, Atelier Ing. Michaela Balíka, CSc., Praha

Článek pojednává o využití plošných dutin k částečnému snížení vlhkosti zdiva historických i současných příkladů.

 

Výplně otvorů z hlediska energeticky efektivní architektury

Kateřina Mertenová, architektka a projektantka, České Budějovice, Martin Augustin, nezávislý architekt, České budějovice, Juraj Hazucha, projektant a expert na pasivní domy, Habrovany
Výplně stavebních otvorů mají v budovách řadu funkcí. Kromě osvětlení místností a poskytování vizuálního a provozního kontaktu s okolím zabezpečují v energeticky pasivním domě také dostatek tepelných solárních zisků. Mnohdy se však podceňuje fakt, že výplně otvorů jsou nejslabší částí obvodového pláště, kudy uniká z vytápěného prostoru nejvíce tepla, ale zároveň mohou přispívat k přehřívání interiéru.

 

Architektura a úspory energie

Komplexní renovace funkcionalistického obytného domu s ohledem na energetickou efektivitu, vnitřní prostředí budovy a památkovou hodnotu území

Martin Augustin, nezávislý architekt, České Budějovice
Představení ambiciózního projektu komplexní renovace řadového městského domu z druhé poloviny třicátých let, jehož cílem bylo dosažení předem definovaných parametrů energeticky pasivního domu, realizovaného autorskou dvojicí Ing. arch. Martinem Augustinem, Ph.D., a Ing. Kateřinou Mertenovou, Ph.D. Provedenými opravami bylo dosáhnuto zásadního zlepšení provozních a dispozičních vlastností domu a výrazně lepšího vnitřního prostředí.

 

Materiály a výrobky pro stavby

TWINNER – zateplení, které předběhlo svoji dobu

Pavel Rydlo, Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Isover, Praha

 

Energeticky úsporné budovy

Pasivní dům Koberovy – měření spotřeb energií

Zdeněk Zikán, ATREA, Jablonec nad Nisou
Krátký popis realizovaného souboru 13 pasivních domů v obci Koberovy, seznámení se s realizovaným měřením spotřeby energií v obytném souboru za období 7 let (2009–2015). Vlastní měření spotřeby energií, které je popisováno, je rozděleno do několika částí: 1. Měření a vyhodnocení spotřeb a zisků všech energií a mikroklimatu u jednoho domu – jsou porovnány dvě období spotřeb energií v jedné budově: a) období bez použití malého tepelného čerpadla (2009–2012), b) období s malým tepelným čerpadlem (2014–2015); 2. měření a vyhodnocení celkové spotřeby elektrické energie a elektrické energie použité pro vytápění a ohřev TUV u všech domů a u sledovaného domu; 3. měření fotovoltaického systému na školicím středisku a vyhodnocení spotřeb energií školicího střediska.
Popis výsledků měření a některé výsledky od počátku realizace staveb. V části se článek zaměřuje na zapojení malého tepelného čerpadla země-voda do systému s realizovanými solárními panely, krbovými kamny a akumulačním zásobníkem, ukázány možnosti dalšího využití nízkopotenciálního solárního záření.
Je popsáno využití malého tepelného čerpadla země-voda, jeho přínos a předpokládaná návratnost v pasivním domě. Je ukázáno zapojení podpovrchového primárního okruhu tepelného čerpadla v podobě tzv. slimků a měření teplot tohoto zemního kolektoru.

 

Informační servis

Výběr ze zahraničních časopisů

 

Informace OZ ZPZ

25 rokov zatepľovania budov na Slovensku

Zuzana Sternová, OZ Združenie pre zatepľovanie budov, Bratislava

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit