MP900362858

TOB 3/2016

 

Úvodník

Pražské stavební předpisy platí se závažnými nedostatky

 

Provádění a jakost staveb, provoz budov

Tepelně vlhkostní chování dvouplášťové ploché střechy panelového domu s dřevěným horním pláštěm po sanaci metodou foukané tepelné izolace

Kamil Staněk, UCEEB ČVUT v Praze

Článek rozebírá tepelněvlhkostní chování dvouplášťové ploché střechy panelového domu s dřevěným horním pláštěm v období prvních dvou let po komplexní sanaci. Podstatou sanace bylo zafoukání dodatečné tepelné celulózové izolace do vzduchové vrstvy mezi plášti a posílení jejího provětrávání soustavou nástřešních komínků. Data pro rozbor byla získána podrobným in--situ měřením.

 

Monitorování životnosti zateplovacích systémů (ETICS)

Petr Lorenc, BAUMIT, Brandýs nad Labem

O vhodnosti, spolehlivosti a životnosti vnějších kontaktních tepelněizolačních systémů přetrvává určité množství ne zcela přesných a správných představ. Snahou tohoto článku je zvýšit informovanost v oblasti kontaktního zateplení budov.

 

Prototyp – nejlepší způsob nastavení pravidel kontroly kvality zabudovaných výplní otvorů do stavby

Jan Klečka, Metrostav, Praha
Příspěvek pojednává o tzv. mock-upu. Mock-up nebo-li prototyp je první realizovaná výplň otvoru na stavbě, včetně kompletně provedené připojovací spáry. Cílem realizace prototypu je nastavení pravidel systému řízení kontroly kvality zabudovávaných výplní otvorů, vyjasnění případných sporů z pohledu připravenosti otvorů, a především případné zjištění možných nesrovnalostí v návrhu, které nejsou z projektu či výrobní dokumentace zřejmé. Dalším často žádaným důvodem je schválení vizuálního vzhledu výplní otvorů ve vazbě na okolní konstrukce (fasáda, klempířské konstrukce apod.) a schválení barevného vzhledu architektem.

 

Navrhování, teorie, průzkumy

Vliv výpočetního modelu nevytápěného schodišťového prostoru na celkovou potřebu tepla na vytápění

Pavla Ryklová, studentka, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Článek se zabývá vlivem modelování nevytápěného prostoru ve výpočetním modelu objektu na celkovou potřebu tepla na vytápění. Ukazuje rozdíly mezi výsledky pro výpočetní model s nevytápěným prostorem a variantou celého patra jako vytápěné zóny. Ukazuje hlavní faktory, které výsledky ovlivňují.

 

Tepelnovlhkostné správanie obvodovej steny po zateplení

Marián Vertaľ, Stavebná fakulta TU Košice, Pavol Ďurica, Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, ŽUŽ Žilina

Príspevok sa zaoberá numerickou analýzou tepelnovlhkostného správania obvodových plášťov z pórobetónu na báze kremičitého piesku, používaných vo viacerých panelových konštrukčných sústavách bytových domov. Pomocou klimatických údajov [3] a na základe laboratórnych meraní stanovenej funkcie akumulácie vlhkosti [1] bolo možné nasimulovať vlhkostný stav konštrukcie po 10ročnej exploatácii. Následne bol sledovaný úbytok vody a pokles hodnoty súčiniteľa prechodu tepla v čase pri variantných návrhoch dodatočného zateplenia ETICS takejto steny a pri jej rôznych povrchových úpravách s vyvodením príslušných záverov.

 

Vzdělávání – konference – recenze

Izolace budov v konferenčním zrcadle – část IX: Izolace a odpady

František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou

V jednom z posledních „zrcadel“ bude věnována pozornost dvěma tuzemským, jedné zahraniční konferenci a jedné zahraniční tiskové konferenci.

 

Recenzia publikácie

Ivan Chmúrny, Stavebná fakulta STU v Bratislave

 

Energetické úspory, ekonomika, efektivnost

Stavebnictví a bytová výstavba v ČR

Marie Báčová, ČKAIT, Praha

Vývoj stavební výroby v České republice od roku 1999; krize českého stavebnictví, která kulminovala v roce 2013. Podíl oprav, údržby a změn dokončených staveb na celkovém objemu stavební výroby se v letech 1999–2014 pohyboval kolem 50 %. Podíl stavebních prací pro veřejné zadavatele je v ČR stále příliš vysoký (37–54 %). Bytová výstavba se v letech 1997–2015 podílela na celkových stavebních pracích cca 10 %. Pro bytovou výstavbu je v posledním desetiletí charakteristický proces suburbanizace. Velká část nových rodinných domů je pořizována svépomocí. Roste technická vybavenost nově dokončených bytů. Podíl výdajů na bydlení z celkové konečné spotřeby domácností činil v roce 2013 v průměru 27,3 %.
Vyšší podíl v rámci EU vykazuje pouze Dánsko (30,2 %). V letech 2000–2014 bylo postaveno v ČR více jak 11 tis. Bytů v domech pro seniory a v domovech-penzionech. Největší počet bytů pro seniory ve sledovaném období postavilo město Brno (502 bytů). Praha se vymyká celorepublikovým údajům v průměrném investičním nákladu na 1 dům (a 1 byt) pro seniory. Stát vydává na bydlení ročně kolem 20 mld. Kč. Polovinu z této částky představují příspěvky na bydlení a doplatky na bydlení.

 

Právo, technické předpisy, normy a doporučení

Zelené střechy mají svá pravidla

Jitka Dostalová, předsedkyně rady odborné sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, Brno

Nový dokument nazvaný „Vegetační souvrství zelených střech – standardy pro navrhování, provádění a údržbu“ řeší problematiku zelených neboli vegetačních střech.

 

Energeticky úsporné budovy

Energetická hospodárnost průmyslových budov – ČÁST 2 – Návrh obálky budovy

Jiří Cihlář, CEVRE Consultants, energetický auditor
Návrh obálky budovy, tedy skladby konstrukcí, které jsou v terminologii technických norem nazývány ochlazované nebo také hraniční, je klíčovou fází projektové přípravy. Mohlo by se zdát, že zásadní význam má pouze v případě, že má průmyslová stavba ambice dosáhnout velmi nízké energetické náročnosti nebo se uchází např. o některou ze světově uznávaných certifikací šetrných budov. Článek se zaměřuje na související současné podmínky českých právních předpisů a příchod standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

 

Materiály a výrobky pro stavby

ISOSTONE – betonové bazény s dvojitou izolací

 

Podpora a motivace

Komise schválila českou státní podporu vodní energie a bioplynu

 

Energetická unie a opatření v oblasti klimatu: přechod Evropy na nízkouhlíkovou ekonomiku

 

Informační servis

Výstavy a veletrhy v ČR a SR v 2. pololetí 2016

Zahraniční veletrhy a výstavy v 2. pololetí 2016

Výběr ze zahraničních časopisů

 

Informace ČKAIT

Semináře SVI ČKAIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1